ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه » ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

گروه: ماشین آلات تعداد بازدید: ۷۱۰

 ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه


سه شنبه – جمعه
۹۳-۰۳-۲۷
۹۳-۰۳-۳۰


انجمن سنگ ایران 
۸۸۰۹۱۹۱۳